Manteniment de depuradores

A Stop Plagues comptem amb un equip de professionals i amb experiència en el sector del manteniment preventiu d’equips de depuració, proposant solucions eficaces, personalitzades i que garanteixin el compliment dels paràmetres de rendiment sol·licitats pels organismes oficials.

En funció de cada instal·lació plantegem un programa de manteniment que integra totes les operacions i qüestions administratives requerides per l’explotació correcta d’una depuradora:

 • Control del correcte funcionament dels processos químics i físics de depuració, precipitació, floculació, sedimentació i filtració de llots.
 • Neteja i calibratge d’elèctrodes i sondes de control.
 • Substitució en cas necessari (demanar pressupost de materials).
 • Revisió del funcionament de grups de bombament, cabals de treball i addició de reactius químics.
 • Diagnosi del consum de reactius i optimització del consum dels mateixos, evitant sobredosificacions innecessàries i ajustant els costos de tractament.
 • Avaluacions del funcionament general dels sistemes, mitjançant informes escrits de periodicitat mensual, on constin tots els detalls dels problemes i solucions adoptades, i les seves alternatives.
 • Assessorament tècnic enfront de situacions anòmales en el funcionament dels sistemes, i fins i tot sobre possibles modificacions a realitzar, plantejant les tècniques i equips necessaris per al seu correcte tractament.

A Stop Plagues oferim els següents serveis:

 1. Redacció de manual de manteniment preventiu.
 2. Execució de manteniment preventiu i correctiu dels diferents equips i instrumentació.
 3. Suport tècnic i servei d’urgències 24 hores / 365 dies l’any.
 4. Anàlisis d’aigües residuals.