DESINFECCIÓ CONTRA COVID-19

Servei de neteja i desinfecció contra el COVID-19

Portem a terme l’aplicació de desinfectants autoritzats pel Ministerio de Sanidad tipus TP2 contra fongs, bactèries i virus, fem servir equips d’aplicació homologats per realitzar nebulitzacions generals en fred i dispersions micronitzades localitzades sobre totes les superfícies a tractar. Per repartir/fregar correctament el desinfectant sobre les superfícies, estris, manetes, etc… s’utilitzaran draps de roba d’un sol ús i/o paper.

Els tractaments es realitzaran mitjançant nebulitzacions d’espais i/o tractaments directes sobre superfícies afectades amb desinfectants virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Serà un responsable tècnic qui determinarà el programa d’actuació i les mesures de seguretat a prendre en una inspecció inicial que determinarà el grau de risc de l’espai en qüestió. Es realitzarà una neteja a fons complint en tot moment amb totes les mesures de precaució i seguretat pròpies i alienes: en la interacció directe entre persones, en la re-entrada i re-ocupació d’espais tractats i en els objectes afectats per l’esmentat tractament.

Els processos de neteja i desinfecció contra el COVID-19 es poden portar a terme a:   

  • Tot tipus de vivendes particulars
  • Comunitats de veïns
  • Vehicles
  • Empreses

Els residus generats durant el tractament es gestionaran segons el risc d’exposició, biocida i tècnica emprada segons normativa de seguretat en matèria de prevenció de riscs de tractament d’agents biològics.